จอแสดงผล LED ระยะพิทช์ละเอียด

The Fine Pitch LED screen has three categories, SMD+GOB, MIP and COB LED wall.

 • UHD-0.7C:  P0.78mm, COB
 • UHD-0.9M:  P0.93mm, MIP
 • UHD-0.9C: P0.937มม.,ซัง
 • UHD-1.2S:  P1.25mm, SMD or SMD GOB
 • UHD-1.2M:  P1.25mm, MIP
 • UHD-1.2C: P1.25มม.,ซัง
 • UHD-1.56S:  P1.56mm, SMD or SMD GOB
 • UHD-1.5M:  P1.56mm, MIP
 • UHD-1.5C: P1.56มม.,ซัง
 • UHD-1.87S:  P1.875mm, SMD or SMD GOB
 • UHD-2.5S:  P2.5mm, SMD or SMD GOB

สภาพแวดล้อม: ในร่ม

จอแสดงผล LED ระยะพิทช์ละเอียด มอบภาพและวิดีโอที่สมจริงด้วยระยะพิกเซลที่มีความแม่นยำสูง และนำประสบการณ์การรับชมที่ยอดเยี่ยมมาสู่ผู้ชมในระยะใกล้ ด้วยการมอบคุณภาพของภาพที่ไม่ธรรมดาด้วยสีที่แม่นยำ จอแสดงผล Fine Pitch LED จึงสร้างประสบการณ์การรับชมที่น่าทึ่งซึ่งจะคงอยู่ตลอดเวลา 

ยิ่งไปกว่านั้น ยังช่วยให้คุณยืดอายุการทำงานของหน้าจอได้ด้วยความน่าเชื่อถือสูงและฟีเจอร์ขั้นสูง จอแสดงผล Fine Pitch LED ที่เข้าถึงด้านหน้าน้ำหนักเบาพร้อมความสะดวกสบายเหนือหน้าจอ LED แบบคงที่ทั่วไป ทำให้การติดตั้งแบบซ้อนหรือแบบแขวนทำได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ การใช้งานจอแสดงผล Fine Pitch LED นั้นไม่มีที่สิ้นสุด และผู้คนเริ่มคุ้นเคยกับการโต้ตอบกับพวกเขาเพื่อธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้คนมักจะหยุดและพูดว่า "ว้าว"

SMD+GOB SMALL PITCH LED VIDEO WALL

What Is SMD Indoor Fine Pitch LED Display?

An “SMD Indoor Fine Pitch LED Display” is a specific type of LED display technology that’s designed for indoor environments, using Surface-Mounted Device (SMD) LEDs. The term “fine pitch” refers to the small distance between each LED, known as the pixel pitch. 

‘Fine pitch’ indicates that this distance is particularly small. The smaller the pitch, the higher the resolution of the display, allowing for clearer, more detailed images. This is particularly important for indoor displays, where viewers are often closer to the screen.

GOB High Protection Layer

GOB technology, standing for Glue on Board, is a protective technique used in LED display manufacturing. It involves applying a highly transparent and impact-resistant adhesive (glue) over the surface of the LED modules. This technology offers several key benefits, particularly for SMD (Surface-Mounted Device) indoor LED displays:

 • Protection Against Physical Damage: The primary purpose of GOB technology is to protect the delicate LED components from physical damage. This is particularly important in environments where the display might be touched or bumped, such as in interactive installations or areas with high foot traffic.
 • Moisture and Dust Resistance: The glue layer helps in protecting the LED components from moisture and dust. This increases the durability of the display in various indoor environments, including those with higher humidity or dust levels.
 • Improved Durability and Longevity: By safeguarding against physical impacts, moisture, and dust, GOB technology enhances the overall durability and longevity of the LED display. This is critical for maintaining the quality and reliability of the display over time.
 • Enhanced Image Quality: The transparent glue does not significantly affect the display’s image quality. In fact, it can help in reducing the reflection and glare on the LEDs, which can enhance the viewing experience.

Multiple Size Optional

One of the advantages of LED display technology, particularly with fine pitch displays, is the ability to create screens of almost any size by combining multiple modules. This means that while there are standard module sizes, the overall display size can be highly customizable to fit specific dimensions required by a project.

Different applications may call for different sizes and shapes. For instance, a display in a retail environment might be quite different in size from one used in a control room or a public transportation setting.

Many displays are designed to have a standard 16:9 aspect ratio, which is common for video content, but there are also other aspect ratios available depending on the application. Custom aspect ratios can be achieved by arranging the standard modules in different configurations.

600*337.5mm(27″)  16:9 LED PANEL

600*337.5mm(27″)  16:9 Ultra-thin LED PANEL

640*480mm(31.5″)  4:3 LED PANEL

640*360mm(29″)  16:9 LED PANEL

960*480mm(42″)  2:1,  480*480mm(26.7″) 1:1,  LED PANEL

480*480mm(26.7″)  1:1 LED PANEL

KEY FEATURES:

Stackable Design

 • Modular and Stackable Panels: Our small-pitch LED video wall panels are designed to be modular. This means they can be stacked or linked together like building blocks to create a larger display. Each panel interlocks with the others seamlessly, ensuring that the overall video wall appears as one continuous screen without visible gaps or lines.

 • Scalability and Flexibility: The stackable design offers incredible scalability and flexibility. You can create video walls of virtually any size and shape, tailored to the specific needs of your space and audience. Whether it’s a large square wall in a corporate lobby, a long horizontal display in an airport, or an unconventional shape in a retail space, the possibilities are extensive.

 • Uniformity in Color and Brightness: Our technology ensures uniformity in color and brightness across all panels. Even when you’re combining multiple units to create a larger display, there’s no variation in the visual output, ensuring a high-quality viewing experience.

Wall-Mounted Installation

 • Space Efficiency: Wall-mounted installations are a great space-saving solution. They free up valuable floor space, which is particularly advantageous in environments with limited square footage, such as retail stores, corporate lobbies, or control rooms.

 • Enhanced Aesthetics: Wall-mounted LED displays can seamlessly blend into the environment or become a striking visual centerpiece, depending on the design intent. Their sleek, flush-mount appearance contributes to a modern and uncluttered look, which is a significant aesthetic benefit.

 • Optimized Viewing Angles: Wall mounting allows for strategic placement of the display to optimize viewing angles for the audience. It ensures that the content is displayed at an eye level that can be comfortably viewed from different areas of the room.

 • Safety and Security: Wall-mounted displays are generally more secure than free-standing ones. They are less prone to accidental bumps or knocks, reducing the risk of damage. This is especially important in high-traffic areas.

Front servicable

Front serviceability is an important feature for LED walls, particularly in scenarios where rear access is challenging or impossible. Here’s why front serviceability is valued:

 • Ease of Maintenance: Front serviceable LED panels can be repaired or maintained from the front, eliminating the need for rear access. This is crucial in installations where the LED wall is mounted closely against a wall or in a confined space.

 • Space Saving: In many environments, especially in indoor settings like malls, airports, and control rooms, space is at a premium. Front serviceable LED walls don’t require the additional space behind the screen for maintenance, allowing for more efficient use of space.

 • Installation Flexibility: LED walls that can be serviced from the front have more flexibility in terms of where they can be installed. They can be mounted flush against walls or in recessed areas, opening up a wider range of design possibilities.

 • Reduced Downtime: Maintenance and repairs can be carried out quickly and efficiently without the need to dismantle the wall or access a restricted area behind it. This minimizes downtime, which is especially important in commercial or public information settings.

 • Lower Installation Costs: Since there’s no need to plan for rear access, the installation can be simpler and less costly. This can be particularly beneficial in retrofit projects where altering existing structures for rear access can be prohibitive.

 • Safety: Front serviceability reduces the need for maintenance personnel to access potentially hazardous areas behind large screens, particularly in high or hard-to-reach installations.
จอแสดงผล LED ระดับละเอียดเข้าถึงด้านหน้าพร้อมเครื่องมือแม่เหล็ก

Plug & Play Module

Cable-free connection makes you convenient for installation, saving you much manual trouble work. Plug-and-Play design for the module data and power input, no extra DC power cable, and ribbon cable.

โมดูลจอแสดงผล LED ระดับละเอียด

ไม่มีสายไฟหรือสายข้อมูลระหว่างโมดูลและการ์ดรับภายใน ซึ่งสามารถประหยัดเวลา แรงงาน และพื้นที่ได้ค่อนข้างมาก และเชื่อมต่อพลังงานและข้อมูลได้ดี

Redundant Design Option

The fine pitch LED display offers a valuable redundant design option, enhancing its reliability and performance, particularly in critical applications.

This redundancy is primarily in the form of backup components within the system, including power supplies and signal inputs.

The major advantage here is the assurance of continuous operation; in the event that a primary component fails, the backup component automatically takes over without any interruption in service.

This feature is especially crucial in key scenarios such as live broadcasts, control rooms, or any environment where maintaining uninterrupted display functionality is vital.

Rage of Resolutions

Pixel pitches include P0.4, P0.7, P0.9, P1.2, P1.5, P1.8, P2.5mm, etc. Various pitches can be freely combined with various resolutions such as 2K, 4K, 8K, and other resolutions determined by various sizes. This allows you to build a high-definition screen in any space while meeting your budget.

Ultimate visual experience

 • High resolution: Firstly, the high resolution ensures incredibly clear and crisp images, capturing every detail with precision.

 • High refresh rate: T,his clarity is further enhanced by an exceptional high refresh rate of 3840Hz, eliminating motion blur and providing smooth transitions, essential for dynamic content and fast-paced visuals.

 • High contrast: In terms of contrast, our displays offer deep, inky blacks and bright whites, creating a stunning visual depth and dimensionality that makes every scene pop. This high contrast ratio contributes significantly to the overall vibrancy and realism of the display.

 • Brighter than LCD: The display’s remarkable brightness outshines traditional LCD and DLP screens, ensuring that images remain vivid and easily viewable, even in brightly lit environments. This superior brightness is a game-changer for visibility and impact, especially in settings with high ambient light.

 • Wide viewing angle: Furthermore, our fine pitch LED displays boast a wide viewing angle, surpassing the limitations of standard LCD displays. This ensures that the image quality remains consistent and undistorted from various angles, making it perfect for spaces where viewers gather at different positions and distances.

 • True color reproduction: True color reproduction is another critical feature, allowing the display to render colors with exceptional accuracy and vibrancy. This is vital for applications that demand color accuracy, ensuring that the colors seen on screen are as close as possible to their real-life counterparts.

Lifetime Protection

The “Lifetime Protection” feature of LED video walls underscores a commitment to long-term reliability and customer satisfaction, which is a cornerstone of our product philosophy.

This comprehensive protection package begins with an extensive warranty period, typically ranging from 2 to 3 years, covering a broad spectrum of potential issues to ensure peace of mind right from the start.

Beyond the warranty, we offer lifetime support, a testament to our dedication to our products and customers. This ongoing support includes access to technical assistance and expert advice, ensuring that the LED video wall continues to perform optimally throughout its lifespan.

Importantly, after the warranty period, we continue to provide services to maintain and repair the video wall. Every component of the LED video wall is designed to be maintainable, meaning that individual parts can be serviced or replaced as needed, thereby extending the overall life of the display and protecting the investment.

This approach not only underscores the durability and quality of our products but also reflects a commitment to sustainable practices by maximizing the lifespan of each component. Ultimately, our “Lifetime Protection” feature offers customers not just a product, but a lasting solution backed by enduring support.

MIP FINE PITCH LED VIDEO WALL

What Is MIP? What Is MIP LED Wall?

MIP (Micro LED in Package) ในอุตสาหกรรมจอแสดงผล LED เป็นเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ระดับชิป กระบวนการมีดังนี้: ชิป LED ขนาดเล็กถูกถ่ายโอนไปยังบอร์ดผู้ให้บริการผ่านเทคโนโลยีการถ่ายโอนมวล บรรจุหีบห่อ ตัดเป็นบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก จากนั้นแยกและผสม BIN และติดเทป

จากนั้นโรงงานจอแสดงผล LED จะใช้บรรจุภัณฑ์ MIP ดำเนินการตามกระบวนการ SMT แบบดั้งเดิม สร้างโมดูลการแสดงผล และดำเนินการผลิตจอแสดงผลขั้นสุดท้ายให้เสร็จสมบูรณ์ โมดูลที่เสร็จสมบูรณ์ยังสามารถรองรับการเคลือบพื้นผิวของหน้าจอ (เช่น GOB)

600*337.5mm(27″)  16:9,  LED PANEL

ง่ายต่อการกำหนดค่าหน้าจอในร่มความละเอียดสูง 2K, 4K, 8K, 16K

หน้าจอในร่มความละเอียดสูง 16:9

GOB High Protection Also Available

MIPs can also use GOB to protect the display surface from bumps, water, and dust that could damage individual MIP.

In addition to having all the features of an SMD fine-pitch video wall, MIP’s special features include:

Lower Power Consumption & Higher Contrast

The cutting-edge full flip-chip common cathode circuit design is a key feature of our MIP LED displays, significantly reducing power consumption and enhancing energy efficiency.

This innovative approach not only conserves energy but also contributes to lower operating costs and a reduced environmental footprint.

Additionally, our specialized image processing algorithm ensures that even at low brightness levels, the display achieves a deep contrast with a 16-bit high grayscale range. This capability results in superior color rendering and reproduction, allowing for more vivid and accurate colors.

Furthermore, the enhanced grayscale depth ensures that finer details are preserved in the displayed images, providing an overall better visual experience. This combination of low power consumption with high-quality image performance makes our MIP LED displays an ideal choice for a wide range of applications, balancing environmental considerations with no compromise on visual quality.

Higher Brightness Optional

The MIP LED Display presents a high brightness option that sets it apart, with capabilities reaching up to 4,000 nits, comparable to outdoor screens.

This impressive brightness level ensures that the display remains vivid and fully visible even in extremely bright indoor environments. Such a feature is particularly beneficial in spaces where natural or artificial light is abundant, as it preserves the clarity and impact of the on-screen content.

The MIP LED Display’s ability to maintain clear visibility under intense lighting conditions enhances its utility in various indoor settings, making it a versatile choice for locations that demand high-impact, attention-grabbing visuals regardless of the surrounding light intensity.

COB UHD SMALL PITCH LED VIDEO WALL

What Is COB LED Wall?

COB LED display stands for “Chip on Board” LED display, which is a new technology used in LED screen manufacturing.

COB LED display technology offers a compact, durable, and efficient solution for high-quality LED displays, with advantages in image quality, durability, and heat management.

600*337.5mm (27″),  1200*675mm (54″),  16:9  LED PANEL

เทคโนโลยีพลิกเต็มซัง

ชิปนี้ติดตั้งโดยตรงบนบอร์ด PCB ซึ่งทำลายข้อจำกัดด้านพื้นที่ทางกายภาพของกระบวนการบรรจุหีบห่อแบบ SMD แบบดั้งเดิม และตระหนักถึงความเป็นไปได้ของระยะพิทช์ที่เล็กลง

มีความน่าเชื่อถือสูง

ชิปถูกบัดกรีโดยตรงบนบอร์ด PCB ทำให้ไม่จำเป็นต้องเชื่อมลวด พื้นที่การบัดกรีมากกว่าแบบเดิมถึง 6 เท่า ซึ่งสามารถทนต่อกระแสที่สูงกว่าได้และผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

การใช้พลังงานต่ำมาก

ชิปมีความต้านทานความร้อนต่ำ และด้วยสารละลายแคโทดทั่วไป จึงสามารถใช้พลังงานได้น้อยมาก ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมาก แม้ว่าจะใช้เป็นเวลานาน แต่ก็ไม่มีบล็อคสีและไม่มีสีเพี้ยน

ให้ความคุ้มครองสูง

พื้นผิวของโมดูลถูกห่อหุ้มด้วยอีพอกซีเรซินและมีกระบวนการปรับสภาพพื้นผิวที่หลากหลาย ซึ่งสามารถปรับปรุงการป้องกันได้อย่างมาก พื้นผิวโมดูลสามารถเข้าถึง IP65 กันน้ำ กันฝุ่น ป้องกันการกระแทก ป้องกันรอยขีดข่วน ป้องกันไฟฟ้าสถิต และป้องกันเกลือ

น้ำหนักเบา

คุณลักษณะ "น้ำหนักเบา" ของจอแสดงผล LED ที่มีระยะพิทช์ขนาดเล็กถือเป็นข้อได้เปรียบที่โดดเด่นในโลกแห่งเทคโนโลยีการมองเห็น จอแสดงผลเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ ทำให้ง่ายต่อการจัดการและติดตั้ง โครงสร้างน้ำหนักเบาไม่เพียงแต่ช่วยให้กระบวนการติดตั้งง่ายขึ้น แต่ยังขยายขอบเขตการใช้งานที่เป็นไปได้อีกด้วย เนื่องจากน้ำหนักที่ลดลง จึงสามารถติดตั้งจอแสดงผล LED ที่มีระยะพิทช์ขนาดเล็กได้ในพื้นที่ที่การรองรับโครงสร้างอาจมีจำกัด 

อัตราส่วนคอนทราสต์สูงมาก (>20,000:1)

ด้วยเทคโนโลยีฟลิปชิป สัดส่วนของชิปบนบอร์ด PCB จะมีขนาดเล็กลง เมื่อหน้าจอเป็นสีดำ พื้นที่ทั้งหมดยกเว้นชิปเปล่งแสงจะกลายเป็นสีดำ และความสม่ำเสมอของสีหมึกก็ดี แก้ปัญหาความสม่ำเสมอของสีหมึกได้อย่างสมบูรณ์แบบภายใต้สภาพแสงแวดล้อมในแต่ละวัน และความมืดของพื้นผิวก็ดีขึ้นอย่างมาก ภาพสีดำไม่มีการสะท้อนและไม่มีเอฟเฟกต์แสงที่ขอบ

มุมมองภาพขนาดใหญ่ (175°)

โมดูล LED ถูกแปลงจาก "แหล่งกำเนิดแสงแบบจุด" เป็น "แหล่งกำเนิดแสงบนพื้นผิว" เนื่องจากมีมุมมองที่กว้างกว่ามาก มุมมองที่กว้างพิเศษ 175° ทำให้ตำแหน่งใดๆ เป็นจุดรับชมตรงกลาง มุมแนวนอนและแนวตั้งสามารถรับประกันความสม่ำเสมอและความสม่ำเสมอของความสว่างและสี

รองรับ HDR

จอแสดงผล COB สามารถรีเฟรชได้สูงถึง 3840 ระดับความลึกระดับสีเทาสูงสุด 22 บิต ความสว่างสูงสุด 2000CD/m2 ขอบเขตสี >120%NTSC และรองรับฟังก์ชัน HDR ซึ่งสามารถให้คอนทราสต์ไดนามิกสูงเป็นพิเศษ แม้ว่าความสว่างจะต่ำในสภาพแวดล้อมที่มืด แต่ก็สามารถคืนสีที่แท้จริงของภาพได้

COB LED screen has all the features of an SMD fine-pitch video wall.

What are the advantages of COB LED displays compared with traditional SMD LED displays?

 • Protection: COB LED displays are generally more robust than SMD (without GOB) displays. In COB technology, LED chips are directly mounted on the substrate and covered with a layer of phosphor, which provides superior protection against physical damage, moisture, and dust. This makes COB displays less susceptible to environmental factors and physical impacts.  SMD+GOB will also have a protection layer on the surface.

 • Higher Pixel Density: COB allows for a higher density of LED chips on the display panel. This means COB displays can have smaller pixel pitches and, thus, higher resolution at closer viewing distances. It’s particularly beneficial for applications requiring fine detail and high-resolution imagery.

 • Improved Heat Dissipation: COB displays typically offer better heat dissipation compared to SMD. The direct mounting of LED chips on the board enhances thermal conductivity, which can improve the lifespan and reliability of the display.

 • Uniform Light Distribution: Due to the closer packing of LEDs in COB technology, these displays often exhibit more uniform light distribution and better color consistency. This results in smoother images with fewer hotspots and shadowing effects.

 • Reduced Glare and Light Reflection: COB displays can provide softer light output with reduced glare and reflection, which is advantageous in environments where viewers may be close to the screen or in settings sensitive to light pollution.

 • Viewing Angle: COB technology typically offers wider viewing angles compared to traditional SMD. This is due to the lack of a separate package for each diode, which can sometimes limit viewing angles in SMD LEDs.

 • Contrast Ratio: The encapsulation in COB technology can lead to higher contrast ratios, as it reduces stray light and improves the black levels of the display.
However, it’s important to note that SMD technology has its own set of advantages, such as being well-established in the market, offering versatility across a wide range of applications, and generally being more cost-effective than COB. The choice between COB and SMD depends on the specific requirements of the application, including budget, resolution needs, environmental conditions, and viewing distances.

ข้อมูลจำเพาะ

รายละเอียดที่เป็นประโยชน์:

ระดับพิกเซล: 0.78mm, 0.9375mm, 1.25mm, 1.5625mm, 1.875mm, 2.5mm

ประเภทไฟ LED: SMD / MIP / COB

 ระดับพิกเซล: 1.25มม (UHD-1.2), 1.5625มม (UHD-1.5),1.875มม (UHD-1.8),  2.08mm (ยูเอชดี-2),2.5มม (UHD-2.5)

ความสว่าง: 500~1000 CD/m2  (>3000CD/m2 for special MIP model)

มุมมอง: 140° H / 140° V  (>160° for COB)

อัตราการรีเฟรช: 3840 เฮิรตซ์

ระดับสีเทา: 16 บิต

ตัดกัน: 4000 : 1

Max. power consumption (Full white color): <=600วัตต์/ตร.ม

ยืนยัน. การใช้พลังงาน (เล่นวิดีโอ): 200วัตต์/ตร.ม

กำลังไฟฟ้าเข้า:  AC110~240V 50/60 เฮิรตซ์

ขนาดตู้: 600*337.5mm (23.6″ * 13.28″ /  27″)  (Other cabinet options) 

ความสามารถในการให้บริการ: ด้านหน้า

การเข้าถึงการติดตั้ง: ด้านหน้าหรือด้านหลัง

การออกแบบที่ซ้ำซ้อน:  Optional

ระดับ IP: IP43  

ใบรับรอง: 3C, CE, RoHS

 

FINE PITCH LED DISPLAY SCENARIOS

โซลูชันจอแสดงผล LED Pitch LED ที่ล้ำสมัยและอัปเกรดแล้วจะช่วยให้เกิดการใช้งานใหม่ๆ ได้ในหลากหลายสาขา รวมถึงห้องควบคุม สตูดิโอแพร่ภาพกระจายเสียง ห้องประชุมและฝึกอบรม พิพิธภัณฑ์ วิทยาเขตของวิทยาลัย ร้านค้าปลีกของแบรนด์ ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ โรงแรม สปอร์ตบาร์ สนามบิน และสถานสักการะ ฯลฯ

Control Room LED Video Wall:

Conference Room LED Video Wall:

Lobby LED Vidoe Wall:

University / Colleage / School LED Video Wall:

คำอธิบายข้อดีเพิ่มเติม:

จอแสดงผล LED Fine Pitch ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำเพื่อให้ได้การต่อรอยต่อที่ไร้รอยต่ออย่างแท้จริงด้วยระยะพิกเซล P0.9/P1.2 /P1.5 / P1.6 / P1.8/ P1.9/ P2.0/ P2.5 คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของการสำรองข้อมูลแบบคู่ของแหล่งจ่ายไฟและการ์ดรับซึ่งช่วยเพิ่มเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือ 

พิกเซลความหนาแน่นสูงสร้างรูปลักษณ์ที่มีรายละเอียดครบถ้วนและคมชัด เพิ่มองค์ประกอบที่หรูหราและคุณภาพสูงให้กับจอแสดงผล Fine Pitch LED และทำให้เหมาะสำหรับสถานที่ของคุณ จอแสดงผล LED Pitch แบบละเอียดเพื่อให้ได้ภาพที่มีความละเอียดสูงเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานภายในอาคาร ซึ่งคุณภาพของภาพมีความสำคัญ เช่น ห้องควบคุม สตูดิโอแพร่ภาพกระจายเสียง ห้องประชุมและฝึกอบรม พิพิธภัณฑ์ วิทยาเขตของวิทยาลัย ร้านค้าปลีกของแบรนด์ ฯลฯ

จอแสดงผล LED Pitch ขนาดเล็กได้ปรับปรุงมาตรฐานระดับสูงของประสิทธิภาพของภาพและวิดีโอ จอแสดงผล LED UHD นำเสนอโอกาสใหม่สำหรับเนื้อหาที่ถูกจำกัดโดยหน้าจอวิดีโอ LCD 

โมดูล การ์ดรับ แหล่งจ่ายไฟ และสายเคเบิลระหว่างตู้ทั้งหมดสามารถบำรุงรักษาด้านหน้าได้ ซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่และเวลาได้มาก ยิ่งไปกว่านั้นตู้อะลูมิเนียมดีไซน์พิเศษยังสามารถติดตั้งจากด้านหน้าได้อีกด้วย ทำให้สามารถปรับให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ที่จำกัดได้มากขึ้น 

คุณสมบัติที่เป็นนวัตกรรมที่โดดเด่นและเทคโนโลยีระดับไฮเอนด์ช่วยให้จอแสดงผล LED Pitch LED สามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลายได้ ทำให้เป็นแพ็คเกจที่สมบูรณ์สำหรับความต้องการใด ๆ ที่คุณอาจมีและทำให้เนื้อหาของคุณมีชีวิตชีวา

จอแสดงผล Fine Pitch LED ความละเอียดสูงพิเศษสร้างประสบการณ์การรับชมที่สมจริง ผู้ชมสามารถเพลิดเพลินกับประสบการณ์การรับชมที่ยอดเยี่ยมด้วยคอนทราสต์สูง มุมมองที่กว้าง และการต่อภาพแบบไร้รอยต่อ ด้วยอัตราส่วนทองคำ 16:9 ที่สบายตา จอแสดงผล Fine Pitch LED สามารถสร้างประสบการณ์การรับชมที่ดื่มด่ำ และง่ายต่อการต่อเพื่อให้ไม่สอดคล้องกับสัดส่วนวิดีโอที่ใช้บ่อยที่สุดที่ 4:3 หรือ 16:9 ซึ่งอาจลดความ ค่าประกบ 

ด้านหลังของตู้มีหน้าต่างข้อมูล LCD ที่แสดงอุณหภูมิ แรงดันไฟฟ้า เวลาการใช้งานตู้แบบเรียลไทม์ และจำนวนชั่วโมงการใช้งานทั้งหมด ความสม่ำเสมอของสีที่ยอดเยี่ยม ขอบเขตสีขนาดใหญ่ และคุณภาพของภาพที่น่าทึ่ง ทำให้ตัวมันเองเป็นผลิตภัณฑ์ในอุดมคติสำหรับการประชุมระดับมืออาชีพและหน้าจอ LED มัลติมีเดียที่สร้างสรรค์

แต่ละส่วนของจอแสดงผล LED Fine Pitch มีซ็อกเก็ตประเภทพินที่เชื่อถือได้และมีเสถียรภาพ ซึ่งช่วยรักษาความปลอดภัยในการเชื่อมต่อของจอแสดงผล การออกแบบที่ไม่ต้องใช้สายเคเบิลทำให้ประกอบได้รวดเร็วและมีความเสถียรในการส่งข้อมูลและการส่งกำลัง ทำให้การเชื่อมต่อเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ตู้อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปที่ผ่านการประมวลผลอย่างประณีต โครงสร้างการต่อแบบพิเศษสามารถประกบได้อย่างราบรื่น 

กลไกการเชื่อมต่อสามารถกำจัดเส้นสีเข้มหรือสีสว่างระหว่างแผงได้ ทำให้วิศวกรไม่ต้องกังวลเรื่องประสิทธิภาพในการติดตั้งอีกต่อไป การออกแบบโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้คุณติดตั้งฉากกั้นบนพื้นหรือแขวนโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ สะดวกทั้งการติดตั้งแบบแขวนหรือซ้อน

จอแสดงผล Fine Pitch LED มีประสิทธิภาพและคุณภาพระดับโลกเพื่อตอบสนองความต้องการมาตรฐานสูงของแอปพลิเคชันจอแสดงผล HD ในอาคาร เช่น สตูดิโอกระจายเสียง ห้องควบคุม ห้องประชุม ศาลา ศูนย์ตรวจสอบ ศูนย์สั่งการ และอื่นๆ

More Information About MIP and COB:

รับใบเสนอราคา​​

เพื่อรับโซลูชันจอแสดงผล LED HD สำหรับโปรเจ็กต์ที่คุณกำหนดเอง

thThai
เลื่อนไปด้านบน